REALITNÍ   INŽENÝRSKÉ   PROJEKTOVÉ   A   STAVEBNÍ   SLUŽBY

   

     

ÚVOD     OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ    I    DEVELOPERSKÁ ČINNOST    I    DALŠÍ SLUŽBY    I    KONTAKT

 
     

   DALŠÍ SLUŽBY 

 

Naše společnost pro Vás může zajistit níže uvedené služby:

 ________________________________________________________________________

 

Oceňování jiného majetku

 

Společnost RiPSS s.r.o. má vydánu koncesní listinu na oceňování majetku pro věci movité, nemovité a podnik.

 ________________________________________________________________________

 

Záchranná stavební služba

 

Máte problém s výběrem stavební firmy, posouzením cenových nabídek, zpracováním projektové dokumentace, smluv o dílo, dodržováním kvality prací, přejímkou, platbami nebo kolaudací staveb?

 

V těchto i dalších případech souvisejících s veškerou stavební činností jsou tu pro Vás odborníci záchranné stavební služby.

 ________________________________________________________________________

 

Realitní služby

 

Provedeme pro Vás kompletní činnost při koupi a prodeji nemovitostí

 

- vyhledání vhodné nemovitosti při poptávce

- vyhledání kupce při nabídce

- zajištění podkladů, smluv, znaleckých posudků, vkladu do katastru nemovitostí, bezpečné převody peněžních prostředků

 ________________________________________________________________________

 

Poradenství v nemovitostech a stavebnictví

 

Činnosti spojené s přípravou zakázky

 

- analýza zakázky - z hlediska rozsahu, termínů, ceny atd.

- výběr pozemku - z hlediska polohy, ceny, vlastnických vztahů, inženýrských sítí, budoucího rozšíření atd.

- specifikace potřebných podkladů a průzkumů

- vypracování výběrového řízení na projektanta

- zastupování investora při zpracovávání návrhů stavby

- po zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí - zastupování investora při veřejnoprávním - projednáním dokumentace - ukončeno vydáním územního rozhodnutí

- po zpracování dokumentace pro stavební povolení - zastupování investora při veřejnoprávním  projednáním dokumentace - ukončeno vydáním stavebního povolen

- zajištění zpracování dokumentace pro vedení stavby

- zajištění zpracování dokumentace pro výběr dodavatele

- vypracování návrhů smluv s dodavatelem

 

Činnosti v průběhu realizace

 

- vedení stavby ve smyslu stavebního zákona

- technický dozor investora při provádění stavby

- přejímání dokončených stavebních výkonů

- soupisy závad a nedodělků

- kontrola stavebního deníku

- sledování termínů výstavby

- sledování nákladů

- sledování dodržení technologických postupů, použití schválených výrobků

- kontrola úplnosti a správnosti předávané dokumentace - revizních zpráv, pasportů, certifikací, ověřovacích zkoušek, protokolů, geodetických podkladů, dokladů o likvidaci odpadů atd.

 

Činnosti v průběhu zkušebního provozu

 

- dozor nad plněním podmínek vyplývajících z rozhodnutí o uvedení do zkušebního provozu

- výběr a zajištění firem na sledování dosažení projektovaných parametrů - např.  vodohospodářských objektů (sítí, čistíren odpadních vod), drážních objektů - hlavních prohlídek, objektů pozemních staveb - hlukové studie, měření prašnosti, osvětlení, emisí, zpracování vyhodnocení zkušebního provozu atd.

- kontrola dokladů předkládaných při kolaudaci

- zastupování investora při veřejnoprávním řízení tj. veřejnoprávní projednání akce s organizacemi vydávající své stanovisko ke kolaudaci - hygienik, požárník, životní prostředí, inspektorát bezpečnosti práce atd.

- jednání se stavebním úřadem vydávajícím stavební povolení

- vypracování geometrických plánů - zaměření staveb

- zajištění zapsání zkolaudované stavby do katastru nemovitostí

________________________________________________________________________

 

Seznam podkladů pro ocenění nemovitosti zde ke stažení

 

 

---------------------------------------------

 

Připravovaný projekt výstavby
Bytové domy Hradec Králové - rezidenční projekt s byty a nebytovými jednotkami. Aktuálně ve fázi zpracování DUR.

 

 

---------------------------------------------

 

Dokončený projekt výstavby
Viladům Lískovická - bytový dům s 9 byty a 2 nebytovými prostory

 

 

---------------------------------------------

 

 
     
 

RiPSS s.r.o.    Slezská 56     120 00    Praha 2 - Vinohrady    tel.: 222 522 501    mobil: 777 225 666